Skip to content

Wedstrijdreglement

 1. Men dient één uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Men dient zich zoveel mogelijk aan een vooraf vastgestelde aanvangstijd te houden.
 2. De aanvang en het eindsignaal van elke wedstrijd wordt kenbaar gemaakt door één signaal, sein of teken. Het éérste signaal geeft het begin van de wedstrijd aan.
 3. Het tweede signaal geeft het einde van de wedstrijd aan! Er moet direct worden opgehaald. De tijdens het signaal aangeslagen vis telt nog mee. Dit signaal geschiedt steeds door één lid van de wedstrijdcommissie.
 4. Er wordt gevist met opeenvolgende nummers beginnende bij nummer één, twee, drie, enz. Bij elke volgende wedstrijd wordt er opnieuw geloot.
  Er wordt in drie zoveel mogelijk gelijke vakken gevist. Bij een ongelijk aantal deelnemers vist het eerste vak met een deelnemer meer enz.
 5. De klassering is als volgt. Er wordt gevist op gewicht. De meeste (kilo)grammen is nummer één en krijgt één wedstrijdpunt. Nummer twee krijgt 2 punten, nummer 3 krijgt 3 punten, enz. Als er in een vak van bv 7 deelnemers maar 3 deelnemers vis vangen krijgen alle deelnemers welke geen vis hebben gevangen 7 punten + 1 extra punt. Uitgegaan van 1e wedstrijd wordt dit voor de verdere competitie doorgevoerd. De deelnemer welke aan een wedstrijd niet deelneemt, krijgt het aantal punten van het vak met de meeste deelnemers + 1 punt + 5 strafpunten..Uitgaan van 1e wedstrijd wordt dit de verdere competitie doorgevoerd Dus voor alle duidelijkheid iemand welke geen vis vangt ontvangt altijd 8 punten (bij 7 deelnemers in hoogste vak) en neemt men niet deel dan 13 punten (bij 7 deelnemers in hoogste vak)dit geldt voor alle 13 wedstrijden. Bij een ongelijk aantal deelnemers per vak bv 28 dan wordt in het eerste vak gevist met 10 deelnemers dan is dit vak bepalend voor de rest, van de wedstrijden. vist men in vak1 en vangt geen vis dan krijgt deze 11 punten.
  Dit in alle vakken. De deelnemer met de minste punten wordt clubkampioen en bij aanwezigheid van een prijzentafel mag hij als eerste kiezen. De deelnemer met de meeste (kilo)grammen wordt koning. Voor de clubkampioen(en) zijn er 3 bekers beschikbaar. En voor de koning 1.Er wordt een klassement opgemaakt over de 10 beste wedstrijden. Bij gelijke stand wedstrijdpunten geeft het totale gewicht de doorslag.
 6. Er wordt voor de koning een klassement opgemaakt over de 10 beste wedstrijden, onafhankelijk van de plaats voor het clubkampioenschap
 7. Er wordt gevist met één gewone vaste hengel, niet voorzien van een opwindmechanisme. Tevens zijn er de zgn. wedstrijden met de vrije hengel. Dit wordt altijd vermeld wanneer de keuze vrij is.
 8. Het vissen of voeren met verse vase, aardappels, rode maden is verboden. Met hennep vissen is in alle wedstrijden toegestaan.
 9. De maximale hengellengte bedraagt 13 meter bij vaste stok wedstrijden (Onderling Zandwiel, Haven Oudenbosch en Mark). Deelnemers aan de wedstrijden mogen géén hulp van anderen aanvaarden. Minder valide deelnemers wordt toegestaan zich bij het gebruik van één landingsnet te laten helpen.
 10. Men mag voor aanvang van de wedstrijd peilen en (lok)voer aanmaken. Maximaal 1 kg nat lokvoer; geldt alleen voor de het eigen viswater.
 11. Tijdens de wedstrijd mag men slechts kleine porties bijvoeren, die men met één hand kan omvatten.
 12. Er wordt om geen enkele reden verlengd. (Of vooraf aangegeven of medegedeeld) Bij zeer slechte weersomstandigheden (onweer) kan de wedstrijd worden gestaakt. Is de wedstrijd voor 50% of meer gevist dan telt de wedstrijd voor alle klassementen.
 13. De gevangen vis moet worden bewaard in één deugdelijk niet te klein leefnet. Stalen leefnetten zijn ten strengste verboden.
 14. De voor weging aangeboden vis dient in levende staat te verkeren.
 15. Alle gevangen vist telt mee, behalve snoek en snoekbaars. Voor paling telt een gewicht van 250 gram ongeacht het gewicht. Paling mag men niet in je bezit hebben volgens de wet op de visserij.Het wegen van de vis geschied op de visplaats.
 16. Het inschrijfgeld bedraagt € 35,00 voor alle 13 wedstrijden. Te voldoen bij inschrijving of overmaken op bankrekening nummer NL72RABO0122515773 t.n.v Geduld Vangt Vis.Het inschrijfgeld wordt totaal besteed aan de prijzen.
 17. Er zal strenger worden gelet op het naleven van het wedstrijdreg, en de eventueel daarmee gepaard gaande Wettelijke regels voor de Ned. Sportvisserij. Hierbij dient men te denken aan het vissen met 1 hengel. Na het fluitsignaal bij aanvang mag er maar 1 hengel in het water liggen.
 18. De lijn van de hengel dient altijd haaks te liggen met de oever, buurman of buurvrouw mag men niet hinderen. Onder de kant vissen (Mark) is toegestaan mits men de buurman,buurvrouw niet hindert.
 19. Het gebruik van beetverklikkers en voerboten is niet toegestaan.
 20. Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en na te leven. Bij overtreding van dit reglement kan de overtredende deelnemer worden gediskwalificeerd voor de betreffende wedstrijd.
 21. De bekende Gondels in de Mark enz. tellen niet mee voor het gewicht.
 22. Het gebruik van katapult is verboden. Dit in verband met verordening Sportvisserij Nederland.
 23. Alle deelnemers aan wedstrijden en activiteiten dienen lid te zijn van Geduld Vangt Vis.Dit geld voor alle leeftijdscategorieën.
 24. Wanneer een lid van de wedstrijdcom. Wil controleren op naleven van de wedstrijdreglementen, dient deze hieraan medewerking te verlenen. Wanneer er geconstateerd wordt dat men in overtreding is op de wedstrijdreglementen, mag de wedstrijdcom. De betreffende deelnemer uitsluiten voor deze wedstrijd, de deelnemer ontvangt het maximum aantal punten er vanuit gaande dat deelnemer deze wedstrijd niet heeft deelgenomen. Wanneer dezelfde deelnemer in hetzelfde jaar voor de tweede maal wordt betrapt op het overtreden van het wedstrijd reglement wordt de betreffende deelnemer voor de rest van het seizoen en het daaropvolgende seizoen uitgesloten voor alle wedstrijden van Geduld Vangt Vis. Alle rechten zoals terugvorderen inleggeld komen te vervallen.
 25. Het gebruik van alcoholische drank tijdens wedstrijden zowel vrije wedstrijden,onderlinge comp. senioren en senioren+ en de jeugd is niet toegestaan
 26. De wedstrijden van de senioren+ en Herst/winterwedstrijden wordt gevist in twee vakken.
 27. Onregelmatigheden dienen meteen of tijdens de wedstrijd te worden gemeld bij de wedstrijdcommissie, bestaande uit J.Lips, A. Manniën.

2 juni – 2019